سوالات درس ریاضی

درس ریاضیات متوسطه

پاسخ سوالات کتب درسی

 
توان ( 23 )               þ مجموعه اعداد ( 14)   þ

مجموعه ها (10)       þ

مجموعه ها (8)         þ

مجموعه ها (6)  þ

چندجمله ایها ( 53)   þ چندجمله ایها ( 47 )   þ چندجمله ایها ( 39 )   þ اعداد گویا ( 34 )        þ اعداد گویا ( 31 )        þ
عبارات گویا ( 80 )     þ عبارات گویا ( 75 )      þ تجزیه ( 70 )              þ تجزیه ( 67 )              þ اتحادها ( 60 )           þ
رادیکالها ( 111 )       þ رادیکالها (107 )         þ ادامه خط (104)         þ دستگاه محورها (99)  þ دستگاه محورها (95)  þ
معادله درجه اول(141)  þ نمودار سهمی( 134)  þ نسبتهامثلثاتی(125)  þ نسبتهامثلثاتی(121)  þ نسبتهامثلثاتی(118)  þ
معادله درجه دوم(160) þ معادله درجه 2(154)  þ معادله درجه 2(152)   þ معادله درجه 2(150)   þ معادله درجه 2(148)  þ

 

 

رابطه و تابع ( 37)þ رابطه و تابع ( 25) þ     

حل معادله (18) þ

تعیین علامت (14) þ

تعیین علامت (6)  þ

تابع جزصحیح ( 84)    رسم  مثلثاتی(80 )   دستگاه 2 در2 ( 73 )   ماتریس ( 59 )       قرینه یابی( 48 )    
تصاعدهندسی(110)  تصاعدحسابی(107)   تصاعدحسابی(103)   دنباله اعداد (99)    توابع نمائی( 92 )   
بردار (149 )               بردار (142 )             روابط مثلثاتی (130)   روابط مثلثاتی(123)  تصاعدهندسی(114)
  احتمال( 171)          آنالیز ترکیبی(162)      آنالیز ترکیبی(160)  آنالیز ترکیبی(154)   

 

 

مساحت (50) هندسه واستدلال(34) هندسه واستدلال(33)

هندسه واستدلال (23)

هندسه واستدلال(12)þ

تشابه ( 90 ) تشابه ( 89) تشابه ( 81 ) تشابه ( 74) مساحت ( 63 )
شکلهای فضائی (127 ) شکلهای فضائی (122 ) شکلهای فضائی (116 ) تشابه ( 104 ) تشابه ( 96 )
      شکلهای فضائی (143 ) شکلهای فضائی (135 )

 

 

دسته بندی( 51 ) متغیرهای تصادفی( 39 ) نمونه تصادفی (30 )

جامعه و نمونه (22)

اندازه گیری (13)

نمودار ساقه و برگ (100) نمودار دایره ای( 94 ) نمودار چند بر (91 ) نمودارها ( 84 ) انواع فراوانی (61 )
واریانس (154 ) شاخص پراکندگی(146) میانگین (136 ) نمودار جعبه ای (124) شاخصهای مرکزی( 119 )
        ضریب تغییرات (159 )

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۶ساعت ۱۴:۲۲ بعد از ظهر  توسط آرمان  |